Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VWmotion.nl

A1 b.v. (handelend onder VWmotion.nl)
Kvk 36039913
BTW NL817616299B01
Industrieterrein de Tocht 9
1611HT Bovenkarspel.
ABN rekeningnummer 49.77.28.265 (t.a.v. A1 b.v.)
VWmotion is een geregistreerde handelsnaam van A1 b.v. - A1 trading b.v.
 

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
A1trading b.v.: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
De koper: de wederpartij van A1trading b.v., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen A1trading b.v. en de koper.
Voorwaarden: Leveringsvoorwaarden.
 


 
Artikel 2 Algemeen 
1. De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen A1trading b.v. en de koper waarop A1trading b.v. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bij uitvoering van een bestelling gaat de koper automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met A1trading b.v., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van A1trading b.v. en de koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van A1trading b.v.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. A1trading b.v. en de koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 
 

 
 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
2. De door A1trading b.v. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. A1trading b.v. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen een maand bevestigd.
3. Levertijden in offertes van de A1trading b.v. zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk is overeengekomen. 
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is A1trading b.v. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij A1trading b.v. anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht A1trading b.v. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. A1trading b.v. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft A1trading b.v. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan A1trading b.v. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan A1trading b.v. worden verstrekt. Dit geldt ook voor de bestelde maten, die de koper vooraf dient te controlleren via de maattabel bij het product. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan A1trading b.v. zijn verstrekt, heeft A1trading b.v. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. Ook dient de koper tijdens het traject, van bestelling, tot afgeronde betaling, ten alle tijde de contactgegevens up to date te houden, zodat verkoper ten alle tijde correspondentie via email kan houden.
4. A1trading b.v. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat A1trading b.v. is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor A1trading b.v. kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan A1trading b.v. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door A1trading b.v. of door A1trading b.v. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de koper of een door de koper aangewezen locatie, draagt de koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
7. De koper vrijwaart A1trading b.v. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de koper toerekenbaar is. 
 
Artikel 5 Levering
1. Levering geschiedt gewoonlijk per PostNL of DHL pakketpost. 
2. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat A1trading b.v. deze bij hem doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is A1trading b.v. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.
4. Indien de zaken per post worden bezorgd, zijn de eventuele bezorgkosten via het betaalsysteem bekend gemaakt en gefactureerd.
5. Indien A1trading b.v. gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan A1trading b.v. ter beschikking heeft gesteld. 
6. Indien A1trading b.v. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn laat A1trading b.v. dit tijdig aan de koper weten.
7. A1trading b.v. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. A1trading b.v. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan A1trading b.v. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. Indien een artikel helemaal niet meer leverbaar is zal A1 b.v. het desbetreffende bedrag crediteren en als een artikelaantal niet volledig leverbaar is vervalt de afnameplicht niet voor het kleinere aantal van hetzelfde artikelnummer. Indien anders overeengekomen worden restock en administratiekosten berekend.
 
Artikel 6 Product uitvoering
1. De geleverde producten zijn de producten zoals getoond op de afbeeldingen in de productomschrijvingen. De term "as shown" geeft modeluitvoering en kleurstelling aan. 
 
Artikel 7 Onderzoek, reclames
1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. 
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan A1trading b.v. te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen twee weken na ontdekking na levering aan A1trading b.v. te worden gemeld (alleen handel met kvk).
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de A1trading b.v. op de wijze zoals door A1trading b.v. aangegeven. 
 
Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien A1trading b.v. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de A1trading b.v. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd. 
2. A1trading b.v. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien A1trading b.v. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst betekenisvolle prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal. 
3. De door A1trading b.v. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, restocking fee tenzij anders aangegeven. 
 
Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en /of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en /of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. A1trading b.v. zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en /of aanvulling op de overeenkomst (andere dan restock en administratiekosten) financiële en /of kwalitatieve en / of kwantitatieve consequenties heeft, zal A1trading b.v. de koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal A1trading b.v. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 
Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient vooraf via iDEAL, andere aangegeven opties of bij aflevering (contant, af magazijn) te geschieden, tenzij er een andere schriftelijke betalingsovereenkomst is tussen A1trading b.v. en de koper.
Alle betalingen dienen in de valuta waarin gefactureerd is, te geschieden. 
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien de koper in gebreke blijft in de betaling binnen de contractueel vastgestelde termijn van de schriftelijke betalingsovereenkomst tussen A1trading b.v. en de koper dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van A1trading b.v. op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. A1trading b.v. heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
A1trading b.v. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. A1trading b.v. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. A1trading b.v. heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen de termijn van de schriftelijke betalingsovereenkomst tussen A1trading b.v. en de koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door A1trading b.v. geleverde goederen en zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto’s, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van A1trading b.v. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met A1trading b.v. gesloten overeenkomsten is nagekomen. Bij publicatie in welke vorm dan ook van bovengenoemde, dient de koper uitdrukkelijk te vermelden: copyright
by A1trading b.v. Verder dient de koper te beschikken over schriftelijke toestemming van de A1trading b.v..
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht A1trading b.v. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door A1trading b.v. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat A1trading b.v. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan A1trading b.v. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van A1trading b.v. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
 
Artikel 12 Garantie
1. A1trading b.v. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan A1trading b.v..
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 4 weken na levering. 
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal A1trading b.v. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van A1trading b.v., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan A1trading b.v. te retourneren en de eigendom aan A1trading b.v. te verschaffen. 
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van A1trading b.v., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de door A1trading b.v. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 
 
Artikel 13 Incassokosten
1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse orde van advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien de koper niet reageert op contactpogingen van de verkoper via email (zie artikel 1. - contactplicht) gaat koper akkoord met verkoop van de schuld aan een creditcompany.
2. Indien A1trading b.v. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. 
 
Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1. A1trading b.v. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst A1trading b.v. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is A1trading b.v. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van A1trading b.v. op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien A1trading b.v. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. A1trading b.v. behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien A1trading b.v. aan de koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 7 dagen in oorspronkelijke staat, in onbeschadigde verpakking en vrij van gebreken, volledig te retourneren. Indien de koper deze termijn niet nakomt vervalt het retourrecht.
2. In geval van retouren betaald de koper altijd de verzendkosten.  
Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Indien door A1trading b.v. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van A1trading b.v. jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. 
2. Indien A1trading b.v. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 250,- (Zegge: tweehonderdvijfig euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van A1trading b.v. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele in redelijkheid gemaakte kosten door de gebrekkige prestatie van A1trading b.v. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan A1trading b.v. toegerekend kan worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
4. A1trading b.v. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van A1trading b.v. of zijn ondergeschikten.
 
Artikel 17 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht. 
 
Artikel 18 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop A1trading b.v. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor A1trading b.v. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van A1trading b.v. worden daaronder begrepen.
3. A1trading b.v. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat A1trading b.v. zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
5. Voorzover A1trading b.v. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is A1trading b.v. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 
 
Artikel 19 Vrijwaringen
1. De koper vrijwaart A1trading b.v. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan A1trading b.v. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virus en defecten.
 
Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt A1trading b.v. zich de rechten en bevoegdheden voor die A1trading b.v. toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de A1trading b.v. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto’s, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van A1trading b.v., ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door A1trading b.v. verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto’s, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van A1trading b.v. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. (zie artikel 11.1).
5. A1trading b.v. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 21 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, A1trading b.v. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en A1trading b.v. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is A1trading b.v. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
 
Artikel 22 Niet-overname personeel
1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met A1trading b.v., medewerkers van A1trading b.v. of van ondernemingen waarop A1trading b.v. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 
Artikel 23 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van A1trading b.v. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft A1trading b.v. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 
Artikel 24 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen A1trading b.v. en de koper is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 25 Wijziging en deponeerplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar en de online database, www.voorwaarden.net/opvragen/PCVPID/ 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
 
Aldus opgemaakt te Bovenkarspel d.d. 29-8-1992. 
 
Hoogachtend, 
 
VWmotion b.v.
 

Onze zakelijke gegevens zijn

VWmotion
KVK Alkmaar 36039913
BTW NL817616299B01
Industrieterrein de Tocht 9
1611HT Bovenkarspel.
Nederland.


VWmotion is een geregistreerde handelsnaam van A1 b.v. 

 

Powered By OpenCart
VWmotion.nl © 2019